ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, producten of diensten van en tussen de VerbeterPartners, gevestigd Oude Groenestraat 42, te Nijmegen en een opdrachtgever, tezamen te noemen de partijen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de VerbeterPartners ingeschakelde derden in het kader van een opdracht.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Offertes

 1. Offertes van de VerbeterPartners zijn vrijblijvend en maximaal 3 maanden geldig, tenzij een ander aanbod in de offerte staat vermeld.
 2. Als de opdrachtgever de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
 3. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen

 1. Alle prijzen die de VerbeterPartners hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten als trainingsmaterialen, tenzij anders in de offerte vermeld.

Betaling

 1. de VerbeterPartners is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. De opdrachtgever dient een factuur binnen 30 dagen na ontvangst te betalen.
 3. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt mag de VerbeterPartners haar dienstverlening opschorten, totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Uitvoering

 1. de VerbeterPartners voert de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uit.
 2. Wanneer een overeenkomst met een dienstverlenend karakter is aangegaan, bevat deze voor de VerbeterPartners enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij anders overeen gekomen.
 3. de VerbeterPartners heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd of de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 5. de VerbeterPartners kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit gevolg zou kunnen hebben voor de kwaliteit en/of kwantiteit van te verrichten werkzaamheden.

Garantie

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De opdrachtgever dient de VerbeterPartners in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij de VerbeterPartners opdracht gegeven heeft.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de VerbeterPartners daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Informatievoorziening

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de VerbeterPartners aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de VerbeterPartners worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de VerbeterPartners zijn verstrekt, heeft de VerbeterPartners het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan de VerbeterPartners ter beschikking heeft gesteld. De VerbeterPartners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de VerbeterPartners is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Opschorting, ontbinding of tussentijdse opzegging

 1. de VerbeterPartners kan de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. de VerbeterPartners kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de VerbeterPartners kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de VerbeterPartners op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de VerbeterPartners de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de VerbeterPartners tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de VerbeterPartners gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de VerbeterPartners, zal de VerbeterPartners in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de VerbeterPartners extra kosten met zich meebrengt, dan kunnen deze aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement, of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de VerbeterPartners vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de VerbeterPartners op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Overmacht

 1. de VerbeterPartners is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken waarop de VerbeterPartners geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de VerbeterPartners niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. de VerbeterPartners kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De door de VerbeterPartners in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van de VerbeterPartners totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. De door de VerbeterPartners geleverde producten mogen niet worden doorverkocht.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de VerbeterPartners veilig te stellen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien de VerbeterPartners aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. de VerbeterPartners is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de VerbeterPartners is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien de VerbeterPartners aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de VerbeterPartners beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van de VerbeterPartners is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. de VerbeterPartners is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. de VerbeterPartners is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de VerbeterPartners.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de VerbeterPartners partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 september 2020. De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing.
Algemene Voorwaarden (Pdf)